-     0917 67 60 68

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĨNH THÁI tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường

Ngày 21/05/2019, tại văn phòng Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái – KĐT Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

-         Ông Trần Thanh Hải – Trưởng ban

-         Ông Bùi Thế Quang – Thành viên

-         Bà Trần Trương Thanh Vy – Thành viên

Tài liệu đính kèm:

Quyết định Đại hội đồng Cổ đông bất thường – Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái.

Tài liệu đính kèm

Vinh Thai Urban Development Corporation established in 2007 with main founding shareholder is a subsidiary of VinaLand, managed by VinaCapital fund management company, with mandate to invest in My Gia township, a modern community. Starting charter capital 596 billion VND at establishment, it is a commitment for the development of this township in the west of Nha Trang city, one of key projects of Khanh Hoa province and Nha Trang city in orient of the city development to the west and relocate administrative center to this area.